# دل_نوشته‌

سبز

یاهو نشسته ام فرد و زوج جمله گرفتن حرف شدن راه بردن سبز گیاه شسته دست نشسته در کنار سبزه سبزه زاران فرو افتاده یک در غلطان در میان سنگ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 33 بازدید

درمان

یا ستار رفتیم! که برسیم.نشستیم! که سخن بگوییم.ایستادیم! که ببینیم.ماندیم! که برقرار باشیم.گفتیم! که ساکت نباشیم.خوابیدیم! که خستگی بدر کنیم.از رفتن! ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 31 بازدید

فریاد

یا حق می توان گفت ساده کمی هم بی صدا از کنارت به تنهایی می گذرد آهسته صدایی شنیدنی برای شنیده شدن کمی بعد نشنیده شده کمی بلندتر و باز هم ... کمی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 35 بازدید

ساده

یا احد نشسته در خود هستم؟ نیستم! در اندیشه‌های دور بر هم گردیده صدایم بنویسم؟ ننویسم! دلم هیچ میزانی ندارد آخر این هم شد تصمیم انجام دهم؟ ندهم دورتر ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 28 بازدید